Vuokrausehdot

1. VUOKRAUSSOPIMUKSEN SYNTYMINEN

Nämä vuokrausehdot koskevat sekä asuntovaunujen että retkeilyautojen vuokrausta. Näistä käytetään jäljempänä nimitystä vaunu/auto.Vuokrasopimus syntyy tilaustavasta riippumatta aina vuokralleantajan sekä vuokrasopimuksen allekirjoittaneen henkilön (vuokraajan) välillä. Vuokraajalla tulee olla voimassa oleva ajokortti, olosuhteisiin nähden riittävä ajotaito, vähintään yhden vuoden ajokokemus sekä vähintään 25 vuoden ikä.

Vuokrasopimus laaditaan luovutuksen yhteydessä. Tässä yhteydessä vuokraaja on velvollinen todistamaan henkilöllisyytensä.

2. VARAAMINEN JA VUOKRAN MAKSU

Koulujen kesäloma-aikana lyhin vuokrausaika on yksi viikko (7 päivää). Kesäajan ulkopuolella myös viikonloppuvuokraus on mahdollista. Vuokra-aika alkaa viikkovuokrauksissa maanantaina sopimuksen mukaan ja loppuu sunnuntaina klo 16 mennessä, ellei toisin sovita.

Varausmaksun (150€) maksuehto on 14 päivää, mikäli varauksen alkuun on enemmän kuin 9 viikkoa. Maksua koskevat huomautukset on tehtävä 7 päivän kuluessa. Loppumaksu erääntyy 6 viikkoa ennen varauksen alkua.

Mikäli varauksen alkuun on 9-4 viikkoa, maksetaan sekä varausmaksu että loppumaksu yhdellä kertaa maksuehtona 14 päivää.

Mikäli varauksen alkuun on vähemmän kuin 4 viikkoa, erääntyy vuokra heti maksettavaksi.

Vuokraaja sitoutuu vuokrausehtoihin maksamalla varausmaksun. Vuokra on maksettava viimeistään laskuun merkittynä eräpäivänä. Mikäli maksuajat laiminlyödään, vuokralleantaja huomauttaa kerran. Yhden huomautuksen jälkeen vuokralleantaja voi purkaa varauksen ilman erillistä ilmoitusta.

3. VARAUKSEN PERUUTTAMINEN

Mikäli vuokraaja peruuttaa varauksen maksettuaan varausmaksun, varausmaksu pidätetään peruutuskuluina eikä sitä palauteta. Mikäli vuokraaja peruuttaa varauksen maksettuaan koko vuokrasumman, tällöin maksu voidaan palauttaa lääkärintodistusta vastaan vakavan sairastumisen tai kuolemantapauksen yhteydessä.

4. VAUNUN/AUTON LUOVUTUS VUOKRAAJAN KÄYTTÖÖN JA TAKUUMAKSU

Vuokralleantaja luovuttaa vaunun/auton vuokraajalle käyttökuntoisena sovittuna aikana ja sovitussa paikassa. Lisäksi vuokralleantaja antaa vuokraajalle riittävän opastuksen vaunun/auton käytöstä. Vuokrattava vaunu/auto on tarkistettu vuokralleantajan toimesta ennen vuokraajalle luovuttamista.

Vuokrahintaan sisältyy yksi täysi kaasupullo ja edelliseltä vuokraajalta mahdollisesti yli jäänyt kaasu. Vuokraaja voi tarvittaessa täyttää tyhjentyneen kaasupullon omalla kustannuksellaan. Vuokralleantaja ei hyvitä käyttämättä jäänyttä kaasua vuokraajalle.

Auto luovutetaan käyttöön polttoainetankki täynnä ja vuokraaja myöskin palauttaa auton polttoainetankki täyteen tankattuna. Auton polttoaineena käytetään dieseliä.

Auton viikkovuokraan (7 päivää) sisältyy 2100km, viikonloppuvuokraaan 900km ja päivävuokraan 300km. Mahdolliset lisäkilometrit veloitetaan autoa palautettaessa. Lisäkilometrihinta on 0,30€/km.

Luovutuksen yhteydessä täytetään vaunun/auton luovutuspöytäkirja, jossa kuvataan vaunun/auton kunto luovutushetkellä sekä mahdolliset puutteet ja viat sekä todetaan vuokraajalle annetun riittävän opastuksen vaunun/auton käytöstä. Sekä vuokralleantaja että vuokraaja allekirjoittavat luovutuspöytäkirjan.

Luovutuksen yhteydessä vuokraajalta otetaan takuumaksuksi käteispantti takaamaan, että vaunu/auto palautetaan samassa kunnossa kuin se noudettiin. Takuumaksu on 200,00 euroa, joka kuitataan luovutuspöytäkirjassa allekirjoituksin otetuksi vuokraajalta. Takuumaksu palautetaan vuokraajalle allekirjoituksin, mikäli vaunu/auto palautetaan siinä kunnossa kuin se oli luovutushetkellä.

5. VAUNUN/AUTON KÄYTTÖ VUOKRAUKSEN AIKANA

Vuokraaja on velvollinen huolehtimaan vaunusta/autosta yhtä hyvin kuin huolellinen henkilö omastaan, sekä noudattamaan erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta. Vuokraaja sitoutuu käyttämään vaunua/autoa vain sille tarkoitetulla tavanomaisella tavalla. Peruuttamistilanteissa on edettävä hyvin hitaasti ja tilannetta tulee tarkkailla myös auton ulkopuolelta riittävän usein törmäyksen välttämiseksi.

Vuokraajan on vuokra-aikana huolehdittava vaunun/auton kunnon normaalista tarkkailusta, kuten rengaspaineista. Vaunun/auton jäädessä hetkeksikin pysäköidyksi, se on ehdottomasti lukittava. Vuokraaja sitoutuu itse kuljettamaan vaunua/autoa. Vaunua/autoa ei saa pysäköidä paikkaan, jossa se on alttiina ilkivallalle. Vaunua/autoa saa käyttää vain Suomessa ellei ole toisin kirjallisesti sovittu. Vaunussa/autossa ei saa tupakoida. Vaunuun/autoon ei saa tuoda lemmikkejä.

Vuokraaja vastaa aina täysimääräisesti vuokra-aikana vaunun/auton käyttämisestä aiheutuneista pysäköinti- ja pysäköintivirhemaksuista, yksityisen pysäköinninvalvonnan maksuista, ylikuormamaksuista, rikesakoista, ylinopeudesta ja muusta liikennerikoksesta tai rikkomuksesta aiheutuneesta sakosta, tietullimaksusta sekä ruuhkamaksusta. Vuokrasopimuksen allekirjoituksellaan vuokraaja oikeuttaa vuokralleantajan antamaan viranomaisille henkilötietonsa edellä todettujen seuraamusmaksujen määräämiseksi.

6. VUOKRAAJAN VASTUU VAUNUSTA/AUTOSTA JA SEN VARUSTEISTA VUOKRA-AIKANA

Vuokrasopimukseen kirjattu vuokraaja on aina vastuussa vaunusta/autosta riippumatta siitä kuka on kuljettajana, kuka käyttää vaunua/autoa tai kuka on maksanut vuokran.

Vuokraaja on velvollinen korvaamaan vuokralleantajalle vaunua/autoa tai sen varusteita vuokra-aikana kohdanneet vahingot ja katoamiset, sekä maksamaan vaunun/auton korjauksen ajalta seisonta-ajan korvauksena sopimuksen mukaista vuokraa. Vuokraajan vastuu on kuitenkin rajattu vuokrasopimuksessa todettuun omavastuuosuuteen. Omavastuu on 500,00 euroa. Pohjoismaiden ulkopuolella sattuneissa vahingoissa omavastuu on kaksinkertainen. Retkeilyautossa on erillinen tuulilasivakuutus, jonka omavastuu on 200,00 euroa.

7. KÄYTÄNTÖ VAHINKO- TAI RIKKOUTUMISTAPAUKSESSA

Vuokraajan on välittömästi ilmoitettava vuokralleantajalle vaunuun/autoon vuokra-aikana tulevasta viasta tai vaunua/autoa kohdanneesta vahingosta. Vaunua/autoa kohdanneesta rikoksesta, liikennevahingosta sekä henkilö- ja eläinvahingosta on aina ilmoitettava heti myös poliisille. Vahinkotilanteessa vuokraajan on aina täytettävä kirjallinen vahinkoilmoitus vuokralleantajalle. Vahinkoilmoituslomakkeita löytyy vaunu/autokansiosta. Vuokraaja vastaa edellä todettujen ilmoitusten laiminlyönnistä johtuneista vahingoista täysimääräisesti. Vuokralleantaja vastaa vaunussa/autosta vuokra-aikana ilmenevästä teknisestä viasta, joka ei johdu vuokraajan käyttövirheestä ja/tai huolimattomuudesta.

Mikäli vaunu/auto rikkoontuu tai muutoin vaurioituu vuokra-aikana, vuokralleantaja ei korvaa vuokraajalle matkan keskeytymisestä johtuvia mahdollisia kuluja.

8. VAUNUN/AUTON PALAUTTAMINEN

Vaunu/auto luovutetaan vuokralleantajalle siivottuna. Vuokraaja huolehtii siitä, että vaunu/auto siivotaan sisältä ennen palautusta yleisilmeeltään siistiksi. Siivous käsittää omien tavaroiden ja roskien poisviennin, jääkaapin, lavuaarien, lieden ja pöytien pyyhkimisen, lattian lakaisun sekä harmaavesitankin tyhjennyksen että WC:n likasäiliön tyhjennyksen ja huuhtelun. WC:n likasäiliön tulee olla täysin tyhjä. Vaunun/auton ulkopuolen pesua ei vuokraaja saa tehdä.

Siivouksen laiminlyömisestä, patjojen likaantumisesta tai vaunussa/autossa tupakoinnista vuokralleantaja perii 200 euron lisämaksun.

Vuokraajan on palautettava vaunu/auto kaikkine varusteineen sovittuun paikkaan vuokra-ajan päättyessä. Sopimuksen mukainen vuokra-aika päättyy, kun vaunu/auto avaimineen on palautettu vuokralleantajalle. Jos vaunua/autoa ei ole palautettu vuokra-ajan päätyttyä ja vuokraajaan ei saada yhteyttä kohtuullisessa ajassa tai vuokraaja ei palauta vaunua/autoa kehotuksista huolimatta, asia ilmoitetaan poliisille. Vuokralleantajalla on oikeus periä vuokraajalta täysimääräinen vuokra vaunun/auton palautusviiveen ajalta, sekä korvaus viiveestä vuokralleantajalle aiheutuneista ylimääräisistä töistä ja muista asiaan liittyvistä taloudellisista vahingoista.

Vaunun/auton ennenaikainen palauttaminen ei velvoita vuokralleantajaa ennakkoon maksetun vuokrahinnan palauttamiseen vuokraajalle.

Vuokraaja ilmoittaa tarkan palautusajan vuokralleantajalle viimeistään palautuspäivää edeltävänä päivänä. Vaunua/autoa ei saa palauttaa omatoimisesti ilman vuokralleantajan läsnäoloa. Vuokraaja ilmoittaa vuokralleantajalle kaikista sattuneista vahingoista ja havaitsemistaan puutteista viimeistään palautuksen yhteydessä.

9. SOPIMUKSEN PURKAMINEN

Mikäli vuokralleantaja ei jostakin syystä pysty luovuttamaan vuokrattavaa vaunua/autoa vuokraajalle, vuokraaja saa rahansa takaisin viikon sisällä. Kaikki rahojen palautukset maksetaan tilisiirtona vuokraajan ilmoittamalle pankkitilille. Vuokralleantajalla on oikeus purkaa sopimus välittömästi. Myös silloin, kun vuokraaja rikkoo sopimusehtoja. Vuokraaja on tällöin velvollinen välittömästi palauttamaan vaunun/auton kaikkine varusteineen sovittuun palautuspaikkaan vuokralleantajalle.

Vuokrasopimusta koskevat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti neuvottelemalla. Jos erimielisyys saatetaan tuomioistuimen ratkaistavaksi, asian ratkaisee vuokralleantajan kotipaikan käräjäoikeus.