35,10,0,50,1
25,600,80,1,5,4000,18,800
80,150,1,50,12,30,50,0,70,12,0,50,2,0,1,5000
1,2,0,0,0,50,15,5,2,1,1,5,0,1
Hobby 560 Kmfe
Hobby 560 Kmfe
Burstner Premio Plus 510TK
Burstner Premio Plus 510TK
Adria Twin 600 SPT Family
Adria Twin 600 SPT Family